HOME > >

학과교육 시간표

시간 월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
09:00~09:50             1교시(첫째주)
10:00~10:50             2교시(첫째주)
11:00~11:50             3교시(첫째주)
12:50~13:40   1교시   1교시   1교시 1교시(셋째주)
13:50~14:40   2교시   2교시   2교시 2교시(셋째주)
14:50~15:40   3교시   3교시   3교시 3교시(셋째주)
* 일요일교육은 매월【첫째주,셋째주】일요일만 가능 공휴일제외
* 첫째주는 오전반만 교육, 셋째주는 오후반만 교육이 있습니다.

장내기능교육 시간표

교육시간 장내기능교육
평일반
08:00~08:50 X X O
09:00~09:50 O O O
10:00~10:50 O O O
11:00~11:50 기능검정 기능검정 O
12:50~13:40 O O O
13:50~14:40 O O O
14:50~15:40 O O O
15:50~16:40 O O O
17:00~17:50 O X X
18:00~18:50 O X X
19:00~19:50 O X X
20:00~20:50 O X X

도로주행교육 시간표

교육시간 도로주행교육
평일반
08:00~08:50 X X O
09:00~09:50 O O O
10:00~10:50 O O O
11:00~11:50 O O O
12:50~13:40 O O O
13:50~14:40 O O O
14:50~15:40 O O O
15:50~16:40 O O O
17:00~17:50 O X X
18:00~18:50 O X X
19:00~19:50 O X X
20:00~20:50 O X X